Fiziksel elektrik devreleri. Elektrik  devre  elemanları ve devrelerin matematiksel modelinin elde edilmesi. Güç ve enerji fonksiyonları. Aktif ve pasif eleman tanımları. Devre teorisinin aksiyomları, tanımsız büyüklükleri. Kirchhoff yasalarına ilişkin denklemlerin yazılması. Graf teorisinin temel tanımları. Devre grafları. Graf matrisleri. Tellegen Teoremi. İki ve çok uçlu devre elemanları: direnç, kapasite, endüktans, memristör. Direnç devrelerine ilişkin devre denklemlerinin elde edilmesi: Kiriş akımları, Dal Gerilimleri, Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çalışma noktasının ve küçük işaret eşdeğer devresinin elde edilmesi. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik (RLC) devrelerin incelenmesi: durum denklemleri yöntemi. Birinci mertebeden durum denklemlerinin çözümü.

Elektromagnetik  Alanlara Giriş

 Genel İçerik

1.      TEMEL MATEMATİK HATIRLATMALAR

Vektörler,  Yüzeyler, Eğriler, Parametrik Gösterilim, Teğet Kavramı, Eğrisel İntegraller Koordinat Sistemleri, Nabla Operatörü, Gradyan, Akı Kavramı ve Diverjans, Sirkülasyon Kavramı ve Rotasyonel, Temel Özdeşlikler, Gauss ve Stokes Teoremleri

2.      ELEKTROSTATİK

Giriş, Coulomb Yasası, Elektrostatik Alan Vektörü, Elektrostatik Potansiyel ve İş, Laplace Denklemi, Elektrostatik Alan Akısı, Gauss Denklemi, Poisson Bağıntısı, İletken Cisimler ve Davranışları, Dielektrik (Yalıtkan) Cisimler, Polarizasyon Olayı, Elektrostatik Sınır Koşulları Görüntü Kavramı ve Görüntü Yöntemi , Kapasite

3.      MAGNETOSTATİK

Lorentz Kuvvet Formülü, Magnetik  Kuvvet, Akım ve Akım Yoğunluğu Kavramları, Biot-Savart Yasası, Vektör Potansiyel, Temel Bağıntılar, Amperé Kanunu, Malzemelerin Magnetik Özellikleri, Magnetik Devre Kavramı

 

4.      ELEKTROMAGNETİK

İletkenlik ve Ohm Yasası, Durgun Elektromagnetik Alan, Poynting Teoremi, Zamanla Değişen Alanlar, Elektromotor Kuvvet ve Faraday Yasası, Genelleştirilmiş Amperé Yasası,  Endüktans Kavramı , Maxwell Denklemleri